Verslag bijeenkomst januari 2020

AFDELINGSBIJEENKOMST 14 januari 2020

Plaats: Café-restaurant Haverkort – De Belte (Gem. Hardenberg)
Aanwezig:  9 leden en 5 bestuursleden.

 1. Opening

De voorzitter opent de vergadering.

Er is weer een jaar voorbij. Laten we hopen dat de condities wat verbeteren. Spraak gaat niet zo best de laatste tijd. Mooie velddagen gehad. Gezellige activiteiten en mooie lezing.

Met een welbekend lid die ernstig ziek is gaat het iedere dag een beetje beter. Hij rijdt weer auto en maakt kleine wandelingetjes.

 

 1. Behandeling van de Agenda

Geen bijzonderheden.

 

 1. Goedkeuring notulen jaarvergadering 2019

Notulen worden akkoord bevonden.

 1. Ingekomen stukken door de secretaris

Er zijn geen ingekomen stukken.

 

 1. Jaarverslag door de secretaris

De voorzitter leest het jaarverslag voor. Er wordt door de voorzitter verzocht om een toevoeging te doen. De inzet van PD4HDB en PA4AR en PE1OFJ voor de velddagen werd  in het jaarverslag niet benoemd. Deze worden door de secretaris toegevoegd aan het jaarverslag. 

 

 1. Jaarverslag door de penningmeester

De penningmeester licht de jaarrekening toe. 

 

 1. Verslag kascontrole commissie

De kascontrole commissie bestond in 2019 uit: PA3JD en PD1PLS.

PA3JD doet verslag. Steekproefsgewijs zijn de financiën gecontroleerd. Het klopte allemaal als een bus. De kascontrolecommissie verzoekt aan de ledenvergadering om het bestuur decharge te verlenen. 

 

 1. Begroting jaar 2020 door de penningmeester

De penningmeester licht de begroting toe en beantwoordt een aantal vragen. Daarnaast vertelt hij dat sinds vorig jaar de vereniging beschikt over een volledige inventarisatie van de zaken die in Collendoorn opgeslagen zijn. Wij weten precies wat er is en waar het is. Is ook belangrijk om zaken te kunnen vervangen als deze kapot zijn of versleten zijn.

 

 1. Samenstellen kascontrole commissie

De kascontrole commissie voor 2020 bestaat uit PA4HB en PA3JD. Reserve is PD1PLS.

 

 1. Pauze

 

 1. Uitreiking amateur van het jaar trofee

PA3BFA EN PA0SJK hebben samen de verkiezing van Amateur van het jaar gewonnen. Ze hadden evenveel stemmen. Ook de beker voor de Vossenjacht is uitgereikt.

 

 1. Bestuursverkiezing. Eventueel verkiezingscommissie samenstellen.

PE1JNW, PD0K en PE1OFJ zijn aftredend en herkiesbaar. Er melden zich geen andere kandidaten dus de genoemde drie worden herkozen.

 

 1. Eventueel installeren nieuw bestuur

Niet van toepassing.

 

 1. Eventueel eigen voorstellen voor de VR in april

Op dit moment zijn er geen plannen voor een voorstel in de VR.

 

 1. Samenstellen afvaardiging voor de VR

zaterdag 25 april in Apeldoorn

Het Bestuur gaat er naartoe. Maar mocht er een lid zijn dat een keer mee wil, dan kan dit. Dan gaat er een bestuurslid minder mee.

 

 1. Rondvraag

PE1OFJ vraagt hoe het staat met de  N-herijking. Er is een amateur-overleg geweest. 1 juli 2020 is alles in kannen en kruiken. Stond in Electron. PE1OFJ heeft nog niets de juiste gegevens over het aantal kg’s kaarten. Hij verwacht dat het aantal kaarten mogelijk nog wel in de + komt ten opzichte van het jaar ervoor. 

PA3JD: PA75HGV Call nav wat er is gebeurd tijdens 1945. De Polen hebben de brug in Ommen in maart ingenomen. Daarna gingen ze richting Zweeloo. Het zou mooi zijn dat stations langs de route online komen. Stations die mee willen doen en de call willen activeren kunnen zich bij PA3JD melden. In februari heeft PA3JD wel wat op papier voor de vergadering. 

 1. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.