Verslag jaarvergadering januari 2019

AFDELINGSBIJEENKOMST 8 januari 2019

Plaats: Café-restaurant Haverkort – De Belte (Gem. Hardenberg)
Aanwezig:  15 leden en  5 bestuursleden en 1 gast.

 1. Opening
  De voorzitter opent de vergadering. En verwelkomt de aanwezigen inclusief onze gast van vanavond, de voorzitter van het hoofdbestuur.
 2. Agenda
  Geen op- of aanmerkingen. Twee ingelaste punten ivm bezoek hoofdbestuur.
 3. Uitreiking gouden spelden
  De Voorzitter geeft onze gast, voorzitter van het hoofdbestuur van de Veron het woord. Hij is vandaag bij ons uit interesse voor de afdeling. Het is altijd leuk om een afdeling te bezoeken en op zoek te gaan naar de persoon achter de amateur. Contactmomenten van een hoofdbestuurder zijn vaak heel kort zoals op de dag van de Radio-amateur. Hij wenst ons de  beste wensen voor het nieuwe jaar, goede gezondheid en een goede DX. Het bestuur van de afdeling heeft de voorzitter van het hoofdbestuur uitgenodigd voor vanavond maar ook een brief gestuurd naar het hoofdbestuur. De brief ging over amateurs die zogezegd boven het ruisveld uitsteken. Zo is er een lid die zich jarenlang heeft ingezet voor de afdeling. Maar ook voor een andere afdeling (Twente) heeft hij zich ingezet, onder andere als voorzitter. Het hoofdbestuur stond dan ook achter het verzoek van het bestuur van de afdeling om aan dit lid de Gouden Speld uit te reiken. Het is de voorzitter van het hoofdbestuur dan ook een grote eer die gouden speld uit te reiken. Maar hij gaat nog niet zitten. Hij is nog niet klaar. Er is nog een amateur die zich al jarenlang heeft ingezet voor de afdeling en de Veron. Hij heeft bijna een vaste stoel op de VR. Deze man is al sinds jaar en dag onze voorzitter en daarnaast een vaste gast op de knutselavonden en de velddagen. En bij alle bijeenkomsten van de afdeling steekt hij altijd de helpende hand uit. Als het niet is met beamer, versterkingsinstallatie en scherm, dan is het wel bij het opknappen van een pompmast voor de velddag. Ook de voorzitter krijgt uit handen van de voorzitter van het hoofdbestuur de Gouden speld opgespeld. En natuurlijk is er ook even aandacht voor de XYL’s van de beide heren. Al jarenlang moesten en moeten zij hun OM’s missen op de tweede dinsdag dag van de maand.
 4. N-herijking
  De voorzitter van het HB neemt de gelegenheid te baat om de N-herijking toe te lichten. Hij kreeg hier een aantal vragen van leden van de afdeling over. Het AT zag dat er zowel bij Veron als VRZA geregeld voorstellen op dit gebied kwamen. Het idee van het AT was: laten we dit nu in een keer eens goed regelen. Het verzoek was dan ook om als Veron en VRZA met een plan te komen. Dit plan is in de afgelopen periode geschreven en is nu ingediend bij het AT. Op 17 januari stellen Veron en VRZA het plan officieel voor bij het AT en lichten dit plan dan toe. Hopelijk valt er na de 17e meer te vertellen over de inhoud van het plan en de  mogelijkheden die dit plan de N-amateur gaat bieden.

  Een lid vraagt het woord. Hij vindt het iets heel bijzonders dat de voorzitter van het hoofdbestuur er is. Het kapje is net van het jaar af en dan dit. Het heeft hem bijzonder verrast. een ander lid deelt traditiegetrouw nieuwjaarsrolletjes uit namens haar en een ander lid. 5. Goedkeuring Notulen jaarvergadering 2018
  De notulen van de jaarvergadering over 2018 worden goedgekeurd. 6. Ingekomen stukken door de secretaris
  Secretaris heeft geen ingekomen stukken.

  7. Jaarverslag door de secretaris
  Het jaarverslag wordt ter vergadering voorgelezen door de secretaris Henk PD0K. Er zijn op dat moment geen opmerkingen.

  8. Jaarverslag door de penningmeester
  De penningmeester Ben PA9TT vertelt dat in 2018 de terzake rekening van de vereniging is omgezet naar een eigen rekening van de afdeling. Daarvoor moet je bij de Kamer van Koophandel ingeschreven zijn als afdeling. Dit vergt de handtekeningen van alle bestuurders. In het voorjaar zijn alle fondsen overgemaakt naar de nieuwe bankrekening. Ben licht de jaarrekening toe. Ook wat er niet op staat. Zo zijn er heel veel dingen tijdens het jubileum gedoneerd door leden. Van stokbroden tot fruit en bloemen. De kosten voor sprekers zullen in de toekomst vermoedelijk wat stijgen. Het wordt moeilijker om mensen uit de naaste omgeving te krijgen. En dan nemen de reiskosten toe. Een eenmalige bijdrage  is de verkoop van de pompmast. Aan het opknappen hiervan heeft PE1JNW in het verleden heel wat tijd besteed. Het kostte hem vier maanden van zijn leven. In zijn zoektocht naar een juiste bankrekening had de penningmeester twee criteria. Dichtbij en lage kosten per maand. De meeste banken zitten met hun kosten tussen 10 a 13 euro per maand. De regiobank zit om de hoek en vraagt maar  EUR 5,75 per maand. Daarom hier voor gekozen.

  9. Verslag kascontrole commissie
  Verslag kascontrole commissie.
  De kascontrolecommissie heeft geen bijzonderheden in de financiēle administratie aangetroffen en verzoekt de ledenvergadering dan ook om de penningmeester decharge te verlenen.

 • 10. Begroting jaar 2019 door de penningmeester
  De afdeling had geen voorziening voor het jubileumfeest ivm het 40-jarig bestaan van de afdeling. Gelukkig was er genoeg geld in kas. Maar als je iets meer zou willen bij het 50-jarig bestaan dan is het goed om wat geld te reserveren voor een feest. Daarom staat er nu een voorziening op de begroting voor het 50-jarig jubileum. Een lid vraagt of er ook een reservering is voor de velddag. Die is er op dit moment niet. Wel is er nog steeds een afspraak dat als er iets nodig is of kapot gaat, dan kan er, als er geld is de nodige zaken worden aangeschaf. Mocht er niet voldoende geld zijn, dan kunnen we kijken of er vanuit de verenigingskas aangezuiverd kan worden. We hebben nu een complete lijst van zaken die van de vereniging zijn. Dus we hebben nu overzicht. De voorzitter van het HB vraagt of er nog iets is gereserveerd voor het 75-jarig bestaan van de Veron. Gaan jullie geld reserveren voor dit 75 jarig bestaan? De penningmeester geeft aan dat dit nog niet is besloten.
 • 11. Samenstelling kascontrole commissie
  Kascontrolecie: Een aantal leden bieden zich aan. De voorzitter van het HB vraagt of Hoogeveen zich op wil geven voor de kascontrolecommissie van de Veron landelijk. We geven ons op als afdeling tijdens de VR.
 • 12. Pauze
 • 13. Uitreiking amateur van het jaar trofee
  De trofee gaat dit jaar naar PA4HB. Harry zet zich in voor de knutselavonden. Hij coordineert deze avonden. Ook repareert en test hij veel zaken voor andere leden. Ook heeft hij in 2018 samen met een ander lid gewerkt aan de aanpassing van een rotor voor PE1MEH.
 • 14. Bestuursverkiezing. Eventueel verkiezingscommissie samenstellen
  De voorziter, PE1JNW is aftredend. Er melden zich geen andere kandidaten dus PE1JNW blijft voorzitter van de afdeling.
 • 15. Eventueel installeren nieuw bestuur
  Niet van toepassing.
 • 16. Eventueel eigen voorstellen voor de VR in april
  Er zijn op dit moment geen eigen voorstellen voor de VR.

 

 • 18. Rondvraag
  26 januari vossenjacht Dalfsen. Fox-o-ring op 2m 80m en mogelijk op 70 cm. Is heel leuk om te beginnen als je nog nooit hebt gejaagd. Leuke jacht. Dus komt allen!

  De QSL-manager deelt mee: QSL kaarten. Cijfers van 2018. 50 kg van arnhem naar regio en van regio naar arnhem 26 kg. Het wordt minder. Dat is een trend.

  De voorzitter van het HB deelt mee over het Veronfonds: Het is s een apart fonds met een eigen bestuur. Dit bestuur rapporteert aan het HB. Heb je een vraag voor financiele ondersteuning dan moet je bij hen terecht.

  Lezing voor 14 mei van PA3ADU over LoFar en andere zaken.

  De penningmeester bedankt het HB voor het toekennen van de gouden speld. Hij doet daarnaast een oproep: oud bestuursleden: heb je nog financiele gegevens van voor 1989, dan graag naar de penningmeester sturen.19. Sluiting
  De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.